Hwb Caernarfon

Ardal Gwella Busnes

Beth yw Ardal Gwella Busnes?

Ardal ddaearyddol yw Ardal Gwella Busnes lle mae busnesau lleol wedi pleidleisio i fuddsoddi ar y cyd i wella’r gymdogaeth lle maen nhw’n masnachu. Mae Ardaloedd Gwella Busnes yn rhoi gwasanaethau ychwanegol neu well yn ôl gofyn busnesau lleol. Fel sefydliad a gafodd ei ffurfio i wella ardal fasnachol benodol, bydd Ardal Gwella Busnes yn:

Bydd busnesau’n cael cyfle i bleidleisio ar gynnig neu gynllun busnes Ardal Gwella Busnes, a bydd yn rhaid i’r Ardal ofyn am gael ei hail-gymeradwyo ar ôl cyfnod penodol o hyd at 5 mlynedd.

Mae busnesau sydd o fewn yr Ardal Gwella Busnes yn talu ardoll sy’n seiliedig ar eu gwerth trethiannol, ac wedyn mae’r arian yn cael ei glustnodi i ariannu prosiectau o fewn ffiniau’r Ardal. Gall Ardaloedd Gwella Busnes fanteisio hefyd ar ffrydiau ariannu cyhoeddus a phreifat i gefnogi eu hamcanion. Fel arfer, mae’r ardoll Ardal Gwella Busnes yn cael ei gosod ar tua 1-2% o’r gwerth trethiannol.

Bellach, mae dros 180 AGB ledled Prydain - mewn canol trefi, safleoedd diwydiannol, parciau busnes a mannau eraill lle mae busnesau wedi cydnabod y manteision y gall Ardal Gwella Busnes eu rhoi iddynt. Ni ellir creu Ardal Gwella Busnes oni bai bod y busnesau fyddai’n rhan ohoni yn pleidleisio o blaid hynny. Unwaith y bydd wedi’i sefydlu, bydd gan Ardal o’r fath fandad i redeg am bum mlynedd, ac wedi hynny gall busnesau bleidleisio eto a ddylai barhau am bum mlynedd arall neu beidio.

Beth mae Ardal Gwella Busnes yn ei wneud?

Mae gweithgareddau Ardaloedd Gwella Busnes yn seiliedig ar flaenoriaethau’r gymuned fusnes yn yr ardal honno. Gall hyn fod yn gyfuniad o wasanaethau sy’n cynyddu’r nifer o bobl sy’n dod i’r ardal ac o rai sy’n arwain at wella’r amodau masnachu oddi mewn iddi. Golyga hyn bod masnachwyr a busnesau lleol yn buddsoddi er mwyn gwella’r dref, er budd pawb - eu hunain, eu staff a’u cwsmeriaid. Mae Ardaloedd Gwella Busnes ledled Prydain wedi darparu gwasanaethau, fel glanhau a gwneud strydoedd yn ardaloedd gwyrdd, diogelwch, gwneud gwelliannau cyfalaf a marchnata’r ardal. Mae enghreifftiau cyffrous o’r hyn mae Ardaloedd Gwella Busnes eraill yn ei wneud i’w gweld yn ein hadran Enghreifftiau ac Astudiaethau Achos.

Nid yw Ardal Gwella Busnes yn cymryd lle’r gweithgareddau na’r gwasanaethau statudol sy’n cael eu darparu gan y Cyngor, yr Heddlu neu asiantaethau cyhoeddus eraill. Mae’n bartneriaeth lle mae busnesau lleol yn gwella eu hamgylchedd fasnachu eu hunain ac yn dod i gytundeb trwy gwmni Ardal Gwella Busnes ynghylch sut y dylid gwario’r arian sy’n cael ei gasglu drwy’r ardollau.

Sefydlwyd prosiect Ardal Gwella Busnes Caernarfon mewn partneriaeth rhwng Siambr Fasnach Caernarfon, Cyngor Tref Caernarfon a Chyngor Gwynedd ar ôl cais llwyddiannus am arian gan Lywodraeth Cymru.

Yr Ardal Gwella Busnes arfaethedig yng Nghaernarfon

Ar ôl ymgynghori â Siambr Fasnach Caernarfon, cafodd cynllun cychwynnol ei lunio ar gyfer yr Ardal Gwella Busnes. Penderfynwyd ar yr ardal arfaethedig ac fe’i gwelir ar y map isod. Cadwch mewn cof mai braslun yw’r map ar hyn o bryd, ac wrth i’r Ardal ddatblygu ymhellach, gall y ffin a welir ar y map newid (cliciwch ar y map am fersiwn mwy):

Ardal Caernarfon

Mae’r cynnig cychwynnol yn cynnwys y Stryd Fawr a phrif ardal canol y dref, sy’n cynnwys bron i 350 o unedau drethiannol.

Mae’r gwaith o ddatblygu’r Ardal Gwella Busnes yng Nghaernarfon yn cael ei arwain gan Grŵp Llywio sy’n cynnwys pobl fusnes lleol a chynrychiolwyr o’r Cyngor Tref a Chyngor Gwynedd.

Ar hyn o bryd mae’r Grŵp Llywio’n gweithio gydag ymgynghorwyr i benderfynu a yw’r cynllun i sefydlu’r Ardal Gwella Busnes yng Nghaernarfon yn dal dŵr yn economaidd.

I’w helpu yn y broses, mae’r prosiect yn ymgynghori â busnesau yn yr ardal i ddysgu sut maent yn rhagweld sut gallai’r Ardal Gwella Busnes helpu gwella’u hamodau masnachu.

Bydd canlyniadau’r ymgynghoriad hwn yn gymorth i weld pa mor ymarferol fyddai Ardal Gwella Busnes ac yn ffurfio’r sail ar gyfer Cynllun Busnes os caiff yr Ardal ei sefydlu wedi’r bleidlais.

Sut mae’n cael ei ariannu?

Os bydd busnesau’n pleidleisio o blaid sefydlu Ardal Gwella Busnes, bydd cwmni pwrpasol yn cael ei greu a fydd yn cael ei ariannu gan y busnesau yn yr Ardal dan sylw. Bydd y busnesau hyn yn cyfrannu at weithgareddau’r Ardal drwy dalu swm o arian sy’n seiliedig ar eu gwerth trethiannol i gronfa ganolog. Bydd yr ardoll a godir rhwng 1-2% o’r dreth sy’n cael ei thalu gan bob busnes dros gyfnod o flwyddyn. Nid yw Ardal Gwella Busnes yn cymryd lle’r gweithgareddau na’r gwasanaethau statudol sy’n cael eu darparu gan y Cyngor, yr Heddlu neu asiantaethau cyhoeddus eraill.

Fel sefydliad dielw, mae modd i Ardal Gwella Busnes wneud cais am gyllid ac am ffynonellau incwm ychwanegol eraill o’r sectorau cyhoeddus a phreifat. Mae’r tabl isod yn rhoi enghraifft o be fyddai gost pe bai’r ardoll wedi ei osod ar 1.5% o’r Gwerth Trethiannol:

Gwerth Trethiannol (GT)Ardoll Flynyddol @ 1.5%Cost WythnosolCost ddyddiol
£2,000£30£0.57£0.08
£5,000£75£1.44£0.21
£10,000£150£2.87£0.41
£20,000£300£5.75£0.82
£50,000£750£14.37£2.05
£100,000£1,500£28.75£4.11

Pwy sy’n rhan o’r cynllun?

Dan arweiniad y gymuned fusnes drwy’r Siambr Fasnach, mae’r cam cychwynnol o ddatblygu Ardal Gwella Busnes Caernarfon yn cael ei gefnogi gan amryw o fudd-ddeiliaid a sefydliadau lleol:

Y cam wedyn fydd sefydlu gweithgor o fusnesau o Gaernarfon fydd yn defnyddio canlyniadau’r ymgynghoriad i lunio blaenoriaethau Ardal Gwella Busnes Caernarfon. Bydd hyn yn arwain at ddatblygu cynllun busnes yr Ardal ac yna bydd y busnesau yn yr ardal o dan sylw yn pleidleisio arno.

Os bydd pleidlais o blaid, bydd yr Ardal Gwella Busnes yn cael ei harwain gan gwmni Ardal Gwella Busnes, gan berchnogion busnesau ar ran perchnogion busnes.

Caernarfon